Moje konto
login:
hasło:
Praca

Czas pracy - godziny nadliczbowe, praca w dni wolne i w niedzielę, praca w nocy, praca weekendowa

Jacek Paprocki

artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 12/2005

  Ile godzin nadliczbowych rocznie może przepracować pracownik?
  Zgodnie z art. 151 par. 3 kodeksu pracy liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy nie może przekroczyć 150 godzin rocznie. Art. 151 par. 4 kodeksu pracy dopuszcza jednak ustalenie innego limitu godzin. W przypadku pracodawców objętych zbiorowym układem pracy limit ten zapisuje się w układzie zbiorowym. Gdy pracodawca obowiązany jest ustalić regulamin pracy- limit godzin należy zapisać w regulaminie. Przypomnieć należy, że obowiązek ustalania regulaminu pracy ciąży na pracodawcach, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. W pozostałych przypadkach (brak układu zbiorowego i brak obowiązku ustalania regulaminu pracy) roczny limit godzin nadliczbowych zapisuje się w umowie o pracę. Ustalając limit godzin nadliczbowych pracodawca pamiętać musi jednak i o innych limitach: (zapewnienie pracownikowi 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego, a także należnego urlopu wypoczynkowego).
  Limit nadgodzin nie obowiązuje w przypadkach określonych w art. 151 par. 1 k.p., to jest w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

  Pracownikowi, który pracuje osiem godzin dziennie, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, kazałem przyjść do pracy na 6 godzin w sobotę. Chcę oddać mu te godziny w inny dzień roboczy. Czy mogę sam zdecydować, kiedy odbierze godziny, czy słusznie rozumiem, że tego dnia będzie musiał przyjść do pracy na 2 godziny?
  Zgodnie z art. 1513 kodeksu pracy, pracownikowi, który z przyczyn określonych w art. 151 par. 1 (potrzeby pracodawcy, akcja ratownicza, awaria, itp.) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy, udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Z przepisu tego wynika, że:
  - pracownikowi należy się cały dzień wolny, bez względu na to jak długo pracował w dzień wolny od pracy (gdyby w sobotę przyszedł na dwie godziny, także powinien dostać cały dzień wolny),
  - termin udzielenia dnia wolnego pracodawca powinien uzgodnić z pracownikiem, przy czym należy mu go udzielić do końca okresu rozliczeniowego.
  Udzielenie pracownikowi całego dnia wolnego w zamian za mniejszą liczbę godzin przepracowanych w dniu wolnym od pracy - a więc w rezultacie skrócenie czasu jego pracy w danym okresie, nie może spowodować, że za ten okres otrzyma niższe wynagrodzenie. W tym przypadku za dwie godziny pracy, których pracownik nie przepracował (w sobotę pracował 6 godzin a odebrał 8 innego dnia), pracownikowi również należy się wynagrodzenie.

  Pracownik pracował w niedzielę. Czy to prawda, że zaraz w następnym tygodniu powinien dostać dzień wolny?
  W zamian za pracę w niedzielę, pracownik powinien otrzymać dzień wolny w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających tę niedzielę lub 6 dni po niej następujących. Jest to zasada generalna. Jeżeli jednak nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego w tym terminie, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Gdyby natomiast i to było niemożliwe - i pracownik nie dostałby za niedzielę do końca tego okresu wolnego dnia, za każdą godzinę pracy w niedzielę przysługiwałby mu dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.
  Uwaga - przepisy dotyczące udzielania dni wolnych od pracy w zamian za przepracowaną niedzielę nie mają zastosowania do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca świadczona jest wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

  Zgodnie z ustaleniami ekspedientka pracująca w niedzielę powinna mieć wolny poniedziałek. Niestety druga ekspedientka zachorowała i musiała w poniedziałek przyjść do pracy. Czy za pracę w poniedziałek należy jej się jakiś dodatek? Czy mogę dać jej w zamian jakiś inny dzień wolny?
  Praca w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, traktowana jest jako praca w godzinach nadliczbowych. Za pracę w takim dniu, zgodnie z par. 1 lit. c art. 151 1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Dodatek ten nie przysługiwałby, gdyby w zamian za pracę w tym dniu, pracodawca udzielił mu innego dnia wolnego. Jeżeli z wnioskiem takim zwróci się na piśmie pracownik - pracodawca udziela mu wolnego w takim samym wymiarze: godzina za godzinę. Pracodawca może też udzielić pracownikowi dnia wolnego bez jego wniosku, ale wówczas musi dać mu o połowę więcej wolnego - czyli 1,5 godziny za 1 godzinę, nie może to jednakże spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

  W mojej firmie część pracowników produkcyjnych zaczyna pracę o 12 w nocy i kończy o 8 rano. Pozostali pracują od 6 do 14. Ci, którzy przychodzą w nocy, twierdzą, że powinni zarabiać więcej, niż pozostali. Nadmieniam, że wszystkich pracowników dowożę do pracy firmowym mikrobusem, tak więc wcześniejszy dojazd nie jest wcale bardziej uciążliwy.
  W myśl kodeksu pracy pracownikiem pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ? czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Które godziny w danej firmie są porą nocną, ustala pracodawca. Może to być na przykład okres od 21.00 do 5.00, od 22.30 do 6.30 i tak dalej... - aby tylko obejmował 8 godzin jednym ciągiem pomiędzy tymi granicznymi godzinami. Pracownicy, którzy rozpoczynają pracę o 12 w nocy są niewątpliwie pracownikami pracującymi w nocy. Pracownikom takim rzeczywiście przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Dodatek daje się za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Wynosi on 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Dodatek ten jest jak widać niezależny od indywidualnej stawki godzinowej pracownika, jednakowy dla wszystkich pracujących w porze nocnej. Dowożenie pracowników do pracy nie zwalnia pracodawcy od obowiązku wypłaty wynagrodzeń za pracę w nocy.

  Pracownica urodziła dziecko. Chciałaby nadal pracować, ale nie ma z kim zostawić dziecka. W soboty i niedziele dzieckiem mogłaby opiekować się babcia. Czy mogę ją zatrudnić tylko na soboty i niedziele? Czy będę jej z tego tytułu musiał wypłacać jakieś dodatki?
  Art. 144 kodeksu pracy dopuszcza stosowanie tak zwanego weekendowego systemu czasu pracy. Zgodnie z nim pracownik świadczy pracę wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki właśnie system czasu pracy zastosować dla pracownicy, która wróciła z urlopu wychowawczego. W systemie tym możliwe jest przedłużanie dobowego czasu pracy do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym miesiąca. Pracownikowi zatrudnionemu w systemie weekendowym nie należą się rekompensaty ani dodatki za pracę w niedziele lub święta. Ponieważ system weekendowy można zastosować wyłącznie na pisemny wniosek pracownika - konieczne będzie odpowiednie oświadczenie pracownicy. Równocześnie ulegnie zmianie wymiar czasu pracy tej pracownicy. System weekendowy jest systemem skróconego czasu pracy - przeciętnie pracownik pracuje maksimum 12 do 14 dni w tygodniu po 12 godzin, czyli od 144 do 168 godzin. Ponieważ pracownica pracować będzie tylko dwa dni w tygodniu - jej czas pracy będzie jeszcze krótszy.

Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
miesiarka masz..
miesiarka..
dzielarka..
miesiarka ibis..
wałkownica z..
dzieże do..
dzieże do ..
dzieże do..
miesiarka mac..
wałkownica..
miesiarka masz..
miesiarki masz..
dozownik ..
zmywarka..
miesiarka masz..
wałkownice do..
mieszałka vmi..
mieszałka xun..
miesiarka masz..
mikser tekno..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt