Moje konto
login:
hasło:
Praca

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - data poniesienia kosztu

Jacek Paprocki

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 6 b określiła moment poniesienia kosztu przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

6 b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6 uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Przepis, który w intencji autorów, miał wreszcie wyjaśnić sprawę (do tej pory przepisy nie określały momentu poniesienia kosztów dla tej grupy podatników), został sformułowany o tyle niefortunnie, że wiele osób zaczęło mieć wątpliwości, czy zasada ta dotyczy wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę, czy też tylko tych, którzy prowadzą ją metodą memoriałową. Przywołany w nim ust. 6 mówi bowiem o podatnikach prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, ale w kontekście możliwości i warunków prowadzenia przez nich księgi podatkowej metodą memoriałową. Nie byłoby tej niejasności, gdyby zamiast sformułowania "o których mowa w ust. 6" prawodawca użył słów: "prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów". W tej sprawie Rzeczpospolita zadała pytanie Ministerstwu Finansów. W odpowiedzi, opublikowanej na łamach tego dziennika dnia 8 lutego 2007 r., czytamy: (...) Od 1 stycznia 2007 r. weszły w życie zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów wprowadzone ustawą a 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588). Zmiany te dotyczą m.in. rozliczenia wydatków w czasie, i polegają na podziale kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Zasadą jest rozliczenie kosztów bezpośrednich w roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, zaś kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (tak zwanych kosztów pośrednich), w dacie ich poniesienia. Ponadto koszty pośrednie będą rozliczane proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zasady te obowiązują zarówno podatników prowadzących księgi rachunkowe jak i podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Jednakże w odniesieniu do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów zasady te znajdą zastosowanie, jeżeli stale w każdym roku podatkowym księgi te prowadzone będą w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. Dokonując podziału kosztów uzyskania przychodów na bezpośrednie i pośrednie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje jednocześnie dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z tym że dzień ten określa odrębnie dla podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

I tak, stosownie do art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Innej definicji dnia poniesienia kosztu uzyskania przychodów w odniesieniu do podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera.

Tak więc wszystko się wyjaśniło - datą poniesienia kosztu uzyskania przychodów, niezależnie od tego jaką metodą podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów (w jaki sposób rozlicza wydatki w czasie) , jest dzień wystawienia dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu.

Ministerstwo Finansów ustosunkowało się również do innej kwestii, mianowicie daty księgowania zakupu materiałów podstawowych oraz towarów handlowych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U. Nr 152. poz. 1475 z późn. zm.) zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych powinien być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Wpisu należy dokonać, nawet gdy nabywca nie otrzymał faktury. W takim przypadku podatnik obowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, zawierający imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału (lub towaru handlowego). Opis stanowi podstawę zapisu w księdze. Po otrzymaniu faktury podatnik dołącza opis do faktury. Ewentualną różnicę w stosunku do wartości podanej w fakturze musi wpisać do księgi w dniu otrzymania faktury. Z analizy powyższych przepisów podatnicy wysnuwali przekonanie, że zakup towarów handlowych i materiałów w każdej sytuacji należy wpisywać do księgi w dacie ich otrzymania. W przekonaniu takim utwierdzał ich punkt 3. objaśnień do księgi: w kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży. Wyodrębnienie otrzymania towaru jako szczególnego zdarzenie gospodarczego, wskazywać mogło na to, że powinno być ono księgowane nie w dniu poniesienia wydatku (cokolwiek by to znaczyło - bo przed 1 stycznia 2007 nie było przepisu, który definiowałby to pojęcie ) lecz w dniu otrzymania towaru. W praktyce więc większość podatników księgowała zakup towarów w dacie ich otrzymania.

Po zmianie przepisów ustawy o PIT i określeniu pojęcia daty poniesienia wydatku, powstała wątpliwość dotycząca sposobu księgowania zakup towarów. Czy zakup towaru księgować w dniu wystawienia faktury - a więc, zgodnie z obowiązującą zasadą zapisaną w ustawie o PIT, czy też w dniu otrzymania towaru ( oczywiście przy założeniu, że daty te są różne). W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się podatnicy, którzy otrzymali towar w styczniu 2007 r, a faktura dokumentująca tę transakcję wystawiona została w grudniu 2006 r. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów znajdujemy znów w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 8 marca 2007 r. (...) W sytuacji kiedy faktura dokumentująca nabycie towaru handlowego została wystawiona np. w styczniu 2007 r., a towar ten podatnik otrzymuje w lutym 2007 r., to w kolumnie 2 podatkowej księgi przychodów i rozchodów "Data zdarzenia gospodarczego" należy wpisać datę wystawienia faktury. Data wystawienia faktury jest datą poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Jeżeli natomiast towar handlowy podatnik otrzymał w styczniu a faktura wystawiona została w lutym 2007 r., to datą zdarzenia gospodarczego jest data otrzymania towaru. Stosownie do par.17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych powinien być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Analogiczne zasady obowiązywały również w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. W konsekwencji, jeżeli faktura dokumentująca nabycie towaru handlowego została wystawiona w grudniu 2006 r., natomiast towar został dostarczony w styczniu 2007 r. to zdarzenie to w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należało ująć w grudniu 2006 r. (...)

Z cytowanego wyżej pisma wynika więc nie tylko to, że w obowiązującym stanie prawnym, zakup towarów powinien być księgowany w dniu wystawienia faktury (wyjątkiem jest tylko sytuacja, w której podatnik otrzymuje towar wcześniej), ale również, że zasada ta obowiązywała także w latach ubiegłych.

Na koniec uwaga - przedstawionych wyżej interpretacji Ministerstwa Finansów nie można traktować jako urzędowej interpretacją przepisów. Urzędy skarbowe - jak uczy doświadczenie - mogą stosować interpretację odmienną.


Artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego nr 05/2007


Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
miesiarka masz..
miesiarka..
dzielarka..
miesiarka ibis..
wałkownica z..
dzieże do..
dzieże do ..
dzieże do..
miesiarka mac..
wałkownica..
miesiarka masz..
miesiarki masz..
dozownik ..
zmywarka..
miesiarka masz..
wałkownice do..
mieszałka vmi..
mieszałka xun..
miesiarka masz..
mikser tekno..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt