Moje konto
login:
hasło:
Praca

NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W POLSCE

Wiesława Szafulera

artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 10/2004


---------------------

Strategia bezpieczeństwa żywności

Władze publiczne państw członkowskich Wspólnoty zobowiązane są przepisami prawa do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i ochrony interesów konsumenta m.in. przez nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. Rozporządzenia i ostatnie propozycje zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej dotyczące higieny i bezpieczeństwa żywności, tworzą podstawy struktury prawnej wdrażania zasad strategii bezpieczeństwa żywności na jednolitym rynku Unii. Celowi temu służy powołany Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (rozporządzenie Rady nr 178 z 28 stycznia 2002 r.).
W Polsce, na przełomie lat 2001 i 2002, na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej, opracowano dokument "Strategia Bezpieczeństwa Żywności w Polsce", który ma podstawowe znaczenie w budowaniu krajowego systemu bezpieczeństwa żywności. Działania podejmowane w ramach tego systemu mają na celu:
- zapewnienie bezpiecznej żywności od produkcji pierwotnej do stołu konsumenta,
- eliminację zagrożeń zdrowia w wyniku zatruć i zakażeń pokarmowych,
- zapobieganie zagrożeniem biologicznym żywności w przypadku bioataku,
- zapewnienie właściwej jakości żywności importowanej,
- sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu urzędowej kontroli żywności,
- przekazywanie informacji o bezpieczeństwie żywności rządowi i opinii publicznej.
System ten obejmuje:
- badania monitoringowe żywności i żywienia wykorzystywane m.in. w procesach analizy ryzyka,
- procedury informowania o produktach niebezpiecznych,
- struktury i procedury w systemie szybkiego ostrzegania o zagrożeniach dla zdrowia wynikających z pojawiającej się na rynku żywności o niewłaściwej jakości.
Wdrożenie zasad strategii bezpieczeństwa żywności wiąże się z realizacja zadań dotyczących analizy ryzyka, obejmującej trzy elementy: ocenę ryzyka, zarządzanie ryzykiem oraz wymianę informacji dotyczących analizy ryzyka. Ujmując najogólniej działania te zmierzają do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia szkodliwego oddziaływania czynnika mogącego znajdować się w żywności (chemicznego, biologicznego, fizycznego) na zdrowie danej populacji, przy czym czynnik ten należy zidentyfikować i określić rodzaj reakcji organizmu.
Działania związane z oceną ryzyka i zarządzaniem ryzykiem są funkcjonalnie oddzielone.
Zadania w zakresie zarządzania ryzykiem realizują ministerstwa i organy administracji rządowej odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności "od pola do stołu". Przy podejmowaniu tych decyzji brane są pod uwagę opinie wypracowywane przez kolegialne ciała doradcze. Całość prac związanych z bezpieczeństwem żywności koordynuje Minister Zdrowia, który wraz z ministrami uprawnionych resortów podejmuje w razie konieczności, działania interwencyjne (rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z 28 czerwca 2002 r.). Organem pomocniczym jest zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności na czele z Głównym Inspektorem Sanitarnym (zarządzenie Ministra Zdrowia z 9 czerwca 2002 r.).
Do zadań Ministra Zdrowia należy m.in.:
- zbieranie i analiza danych dotyczących zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń (czynnika szkodliwego-chemicznego, biologicznego, fizycznego) żywności, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin i pasz,
- funkcjonowanie bazy danych w zakresie bezpieczeństwa żywności,
- opracowywanie i przekładanie rządowi RP stosownych raportów.
Zadania ministra zdrowia realizowane są przy pomocy Instytutu Żywności i Żywienia. Do najważniejszych należą:
- opracowywanie opinii dotyczących oceny ryzyka zagrożenia zdrowia konsumenta poprzez żywność i pożywienie (na podstawie uzyskiwanych zbioru danych i ich analizy),
- przekazywanie ww. informacji producentom, dystrybutorom żywności oraz instytucjom rządowym zajmującym się zarządzaniem ryzykiem (komunikowanie ryzyka).
Działania służb państwowych wspierane są przez stosowne badania instytutów, centralnych laboratoriów oraz ośrodków badawczo-rozwojowych).

Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
diosna spv 160..
konig mini rex..
konig mini rex..
miesiarka..
miesiarka masz..
dzielarka..
miesiarka masz..
polska..
polska..
polska..
polska..
kupię maszyny..
kupię maszyny..
kupię maszyny..
kupię maszyny..
kurs:..
pomiary..
haccp ghp/gmp..
zatrudnimy..
reimelt -..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt