Moje konto
login:
hasło:
Praca

Podatek VAT - zaliczki kwartalne czy miesięczne?

Jacek Paprocki

  Uwadze podatników przyzwyczajonych do comiesięcznego składania w Urzędzie Skarbowym deklaracji podatkowych umknąć mógł fakt, iż możliwe jest także kwartalne rozliczanie podatku.
  Możliwość rozliczania się z fiskusem podatku VAT w systemie kwartalnym istnieje już od pewnego czasu. Wielu podatników lekceważyło do tej pory tę formę rozliczeń. Niektórzy wychodzili z założenia, że skoro i tak co miesiąc muszą składać rozmaite deklaracje podatkowe, to jedna deklaracja więcej nie ma istotnego znaczenia. Dziś, gdy zgodnie z nowymi ustawami o PIT i CIT, podatnicy nie muszą już składać deklaracji na podatek dochodowy, gdy wielu przedsiębiorców może korzystać z przywileju płacenia zaliczek na podatek dochodowy raz na kwartał, warto raz jeszcze przeanalizować tę kwestię.

Komu przysługuje prawo do rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne?
  Prawo do rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne przysługuje rolnikom ryczałtowym, którzy zrezygnowali ze zwolnienia z VAT oraz małym podatnikom (art. 99 ust. 3 ustawy o VAT). W myśl art. 2 pkt. 25 ustawy, małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro,
b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30 000 euro.
  Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i zaokrągla do 1000 zł.

Jakie czynności należy wykonać, aby móc rozliczać VAT za okresy kwartalne?
  Podatnik, który spełnia wyżej wymienione warunki i chce rozliczać VAT za okresy kwartalne, powinien zawiadomić o swej decyzji, w formie pisemnej, naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia kwartału poprzedzającego kwartał, za który po raz pierwszy złoży deklarację kwartalną. Zawiadomienie składa się na druku "Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług" VAT-R. W zgłoszeniu należy:
  • zakreślić w poz. 32 kratkę 1 o treści "podatnik wybiera (wybrał) możliwość rozliczania się za okresy kwartalne",
  • zakreślić w poz. 36 kratkę 2 informującą, że podatnik będzie składał deklarację VAT - 7 K,
  • w poz. 37 podać kwartał/rok, za który podatnik złoży pierwszą deklarację kwartalną.
Czy można zrezygnować z rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne?
  Podatnik, który zdecydował się rozliczać podatek VAT za okresy kwartalne, musi stosować tę formę co najmniej przez cztery kolejne kwartały (a więc przez rok). Powrót do deklaracji miesięcznych następuje po uprzednim zawiadomieniu, w formie pisemnej, naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z rozliczeń kwartalnych. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej do ostatniego dnia kwartału, za który podatnik składać będzie ostatnią deklarację kwartalną. Składa się je również na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R.

Jaki jest termin składania deklaracji i płatności podatku VAT za okresy kwartalne?
  Przy rozliczaniu podatku VAT za okresy kwartalne, deklaracje podatkowe należy składać do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie należy zapłacić wynikającą z deklaracji kwotę podatku.

Czy zmiana sposobu rozliczania podatku VAT z miesięcznego na kwartalne wpływa na termin powstawania obowiązku podatkowego oraz zasady pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony?
  Kwartalna metoda rozliczania podatku VAT nie zmienia terminów powstawania obowiązku podatkowego. Powstaje on w tym samym momencie, co przy rozliczaniu VAT co miesiąc. Metoda ta powoduje jedynie przesunięcie w czasie terminu płatności podatku. Metoda ta nie ma także wpływu na zasady pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony - po prostu zamiast miesięcznego okresu rozliczeniowego występuje okres kwartalny.

Jakie są zalety kwartalnej metody rozliczania podatku VAT?
  Do zalet kwartalnej metody rozliczania podatku VAT zaliczyć należy:
a) odroczenie w czasie terminu płatności podatku,
b) zmniejszenie częstotliwości dokonywania wpłat podatku, sporządzania deklaracji, doręczania deklaracji do urzędu skarbowego,
c) dłuższy czas na sporządzenie rozliczenia.

Jakie są wady kwartalnej metody rozliczania podatku VAT?
  Kwartalnej metody rozliczania podatku VAT w żadnym razie nie można polecić podatnikom, u których okresowo, czy też systematycznie występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, i którzy występują o zwrot nadpłaty podatku do urzędu skarbowego. Odroczenie terminu rozliczenia działa w tym wypadku na ich niekorzyść. Może być to szczególnie bolesne, gdy nadpłata podatku (na przykład z tytułu zakupu środka trwałego) powstanie w pierwszym miesiącu kwartału - wówczas na zwrot trzeba będzie czekać nawet kilka miesięcy. Trzeba bowiem pamiętać, że terminy, w jakich urząd zobowiązany jest zwrócić nadpłatę liczą się od daty złożenia deklaracji, a ta zostanie złożona dopiero po zakończeniu kwartału.


Artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego nr 04/2007


Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
miesiarka masz..
miesiarka..
dzielarka..
miesiarka ibis..
wałkownica z..
dzieże do..
dzieże do ..
dzieże do..
miesiarka mac..
wałkownica..
miesiarka masz..
miesiarki masz..
dozownik ..
zmywarka..
miesiarka masz..
wałkownice do..
mieszałka vmi..
mieszałka xun..
miesiarka masz..
mikser tekno..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt