Moje konto
login:
hasło:
Praca

Od czego nie płaci się składek ZUS

Jacek Paprocki

artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 02/2006

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywany ze stosunku pracy. Zgodnie z definicją zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy, przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty. Są to w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne kwoty. Przychodami ze stosunku pracy są również świadczenia pieniężne ponoszone przez pracodawcę za pracownika, a także wartość innych świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych.
  Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia wymienione są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( Dz.U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.)

  Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (także chorobowe i wypadkowe) nie wlicza się między innymi:
  CHOROBA
 1. Wynagrodzeń i zasiłków za czas niezdolności do pracy z powodu choroby,
 2. Dodatków uzupełniających 70 lub 80 proc zasiłek chorobowy - do kwoty nieprzekraczającej, łącznie z tym zasiłkiem, 100 proc. przychodu pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek (chodzi o sytuacje, kiedy pracodawcy dopłacają pracownikowi do zasiłku chorobowego),
 3. Składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo podczas pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli wynika to z przepisów płacowych lub układu zbiorowego.
  NAGRODY
 4. Nagród jubileuszowych, które przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Każdy pracodawca może opracować własny regulamin przyznawania pracownikom nagród jubileuszowych. Przepisy nie ograniczają ani wysokości tych nagród, ani częstotliwości ich wypłacania. Jeżeli jednak nagrody wypłacane będą nie częściej niż co 5 lat (na przykład po 5, 10, 15 i tak dalej - latach pracy w firmie), nie będą one podlegały oskładkowaniu.
  ODPRAWY I ODSZKODOWANIA
 5. Odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę lub rentę - przypominamy, że zgodnie z art. 922 kodeksu pracy pracownikowi, spełniającemu warunki uprawniające go do renty lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
 6. Odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu: wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy; nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia; skrócenia okresu wypowiedzenia umowy; nie wydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
 7. Odpraw wypłacanych pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej (Pracownikowi powołanemu do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia. Odprawę wylicza się na takich zasadach jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby),
 8. Odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 kodeksu pracy,
 9. Odszkodowań za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, należne pracownikowi w świetle art. 2371 par. 2 kodeksu pracy.
  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 10. Wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp oraz ekwiwalentów za te świadczenia wypłacanych zgodnie z wydanymi przepisami, a także ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży, za używanie własnej odzieży i obuwia zamiast odzieży roboczej i obuwia roboczego, wartości otrzymanych przez pracownika bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków, gdy pracodawca nie ma możliwości wydania napojów lub posiłków, mimo że przepisy bhp nakładają na niego taki obowiązek.
  PRZEJAZDY I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
 11. Zwrotu kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencji pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 12. Diet i innych należności z tytułu podróży służbowych - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
  ŚWIADCZENIA SOCJALNE
 13. Świadczeń socjalnych finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 14. Świadczeń urlopowych.
 15. Zapomóg losowych wypłacanych w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby (przepisy nie określają wysokości wypłacanych kwot ani nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem indywidualne zdarzenie losowe czy długotrwała choroba - pracodawca powinien kierować się zdrowym rozsądkiem).
  INNE
 16. Korzyści materialnych wynikających z regulaminu wynagradzania, polegających na uprawnieniu pracownika do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług czy korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów.
 17. Wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom, bez prawa do ekwiwalentu, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł. Zamiast karmić pracowników, pracodawca może dać pracownikom kupony uprawniające ich do zakupu posiłków w punktach gastronomicznych świadczących takie usługi - one również podlegają zwolnieniu, o ile nie przekraczają w/w kwoty.
 18. Ekwiwalentów pieniężnych za użyte przez pracownika podczas pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika.
  Powyższy wykaz obejmuje część pozycji wybranych z listy zawierającej ponad 30 różnych świadczeń, które najczęściej występują (lub mogą występować w małych zakładach). Pominięto w nim: należności za wynalazczość, nagrody ministrów, umundurowanie, koszty przeniesienia służbowego, część wynagrodzeń za pracę za granicą, dodatek za rozłąkę, środki na rehabilitację osób niepełnosprawnych, świadczenia z kart branżowych, nagrody za sport, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji, przyznanie działki gruntu, składki na grupowe ubezpieczenia na życie, nabycie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych.
  Dla porządku należy przypomnieć, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika nie może być w danym roku wyższa od 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Limit ten nie dotyczy składek na ubezpieczenie chorobowe i rentowe.

Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
miesiarka masz..
miesiarka..
dzielarka..
miesiarka ibis..
wałkownica z..
dzieże do..
dzieże do ..
dzieże do..
miesiarka mac..
wałkownica..
miesiarka masz..
miesiarki masz..
dozownik ..
zmywarka..
miesiarka masz..
wałkownice do..
mieszałka vmi..
mieszałka xun..
miesiarka masz..
mikser tekno..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt