Moje konto
login:
hasło:
Praca

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

  - rozliczenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
    skutki podatkowe w podatku od towarów i usług

Jacek Paprocki

artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 06/2006

  Czynny podatnik VAT UE, prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów kupił 10 marca 2006 r. od kontrahenta z Niemiec (płatnika podatku od wartości dodanej) surowce do produkcji. Kontrahent wystawił z datą 10 marca 2006 r. fakturę na kwotę 1000 EUR. Zapłata za towar nastąpiła przelewem na konto kontrahenta z Niemiec dnia 20 marca 2006 r. za pośrednictwem Banku Pekao S.A., w którym kupujący ma rachunek.

  Rozliczenie transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
  Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.
  Średni kurs EUR z dnia poniesienia wydatku w NBP wynosił 3,8905 zł (tabela nr 50/A/NBP z 10.03.2006 r.).
  Wartość zakupu w przeliczeniu na złote wyniosła więc 3890,50 zł - i taką też kwotę kupujący powinien wpisać w kol. 10 księgi "zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu"
  Nabywca zapłacił za towar 20 marca 2006 r. W tym dniu kurs sprzedaży EUR w obsługującym go banku Pekao S.A. wynosił 3,9745 zł. Za 1000 EUR nabywca zapłacić więc musiał bankowi 3974,50 zł. Różnica kursowa pomiędzy kursem Pekao S.A. a kursem średnim NBP z 10 marca 2006 r. wyniosła: 3974,50 zł - 3890,50 zł = 84 zł. Kwotę różnic kursowych 84 zł kupujący powinien wpisać w kol. 10 księgi "zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu" z datą zapłaty za zakupiony towar.

  Rozliczenie transakcji z punktu widzenia podatku VAT
  Zgodnie z art. 20 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pociąga za sobą powstanie obowiązku podatkowego. Jeżeli sprzedawca wystawił fakturę, obowiązek podatkowy dla nabywcy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Podatnik, który dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia obowiązany jest na mocy art. 106 ust.7 ustawy do wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej tę transakcję. Fakturę tę ujmuje w ewidencji sprzedaży VAT - tak jak inne wystawione przez siebie faktury.
  Równocześnie, zgodnie z art.86 ust. 4 ustawy, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Inaczej mówiąc, kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia stanowi równocześnie kwotę podatku naliczonego. Z punktu widzenia podatnika i fiskusa operacje te są więc podatkowo neutralne. Oczywiście warunkiem odliczenia jest związek danego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną.

  Omówmy teraz kolejno czynności jakie powinien wykonać podatnik:
  1. Należy przeliczyć kwotę faktury z EURO na PLN. Przeliczenie kosztów wyrażonych w walucie obcej na złote do celów podatku VAT, zgodnie z par.37 ust.1 rozporządzenia wykonawczego do ustawy VAT, następuje według kursu średniego waluty NBP ogłoszonego na dzień wystawienia faktury (pod warunkiem, że faktura wystawiona została w terminie). W omawianym przypadku wartość faktury netto wyniesie więc 3890,50 zł.
  2. Należy wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą nabycie wewnątrzwspólnotowe. Faktura wewnętrzna zawierać powinna identyczne dane jak "normalna" faktura. Fakturę wystawia się w języku polskim, w złotych. Należy przy tym pamiętać, że podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia jest kwota jaką nabywca obowiązany jest zapłacić. Obejmuje ona podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, a także wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Wyliczając kwotę należnego podatku VAT stosujemy stawki podatku obowiązujące w Polsce. Załóżmy że zakupiony towar opodatkowany jest w Polsce stawką podstawową 22 proc. W omawianym przypadku kwota należnego podatku VAT wyniosła by 22 proc. od 3890,50 zł - czyli 855,91 zł.
      Fakturę tę ujmujemy, tak jak inne wystawione przez nas faktury, w ewidencji sprzedaży VAT. W ewidencji sprzedaży w kolumnie wartość netto sprzedanych towarów opodatkowanych stawką 22 proc. wpisujemy kwotę 3890,50 zł, a w kolumnie podatek należny kwotę 855,91 zł. Operację tę należy wyodrębnić w ewidencji - w deklaracji VAT wartość sprzedaży (podstawę opodatkowania) i podatku należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów ujmuje się w odrębnych pozycjach deklaracji.
  3. Tę samą fakturę (o ile mamy prawo do odliczenia podatku VAT od tej transakcji) ujmujemy w ewidencji zakupów VAT. Kwota nabycia 3890,50 zł, kwota podatku naliczonego 855,91 zł. Deklaracja VAT po stronie podatku naliczonego nie wyodrębnia transakcji wewnątrzwspólnotowych - kwoty te wliczone zostaną więc w ogólne sumy zakupów i podatku naliczonego.
  4. Podatnik, który dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia musi pamiętać o jeszcze jednym obowiązku: transakcję tę należy wykazać w informacji podsumowującej, składanej za okresy kwartalne (do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale). W informacji tej podaje się między innymi łączną kwartalną wielkość zakupów od poszczególnych kontrahentów.
Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
miesiarka masz..
miesiarka..
dzielarka..
miesiarka ibis..
wałkownica z..
dzieże do..
dzieże do ..
dzieże do..
miesiarka mac..
wałkownica..
miesiarka masz..
miesiarki masz..
dozownik ..
zmywarka..
miesiarka masz..
wałkownice do..
mieszałka vmi..
mieszałka xun..
miesiarka masz..
mikser tekno..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt